BAN LÃNH ĐẠO TA HOLDINGS

chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

KHỐI NHÂN SỰ

Đề xuất, tham mưu các chiến lược nhân sự cho Công ty và lập kế hoạch hoạt động nhân sự, ngân sách theo từng giai đoạn cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty từng thời điểm. Kiểm soát ngân sách của Phòng theo ngân sách được duyệt nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động. Khối nhân sự hiện tại tập trung phát triển các nhiệm vụ bao gồm: Thu hút & phát triển nhân tài; Phát triển văn hóa & truyền thông nội bộ; Hành chính Nhân sự và Đào tạo

Việc làm Khối Nhân Sự
Khối tài chính kế toán

Xây dựng, lập kế hoạch & triển khai các hoạt động tài chính của Công ty. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính – kế toán của Nhà nước và nội bộ tại đơn vị. Hạch toán kế toán kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản, Vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, các hoạt động thu, chi tài chính và kết quả kinh doanh theo quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị một cách kịp thời, đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh.

Việc làm Khối Kế toán
Khối Marketing

Đề xuất, tham mưu các chiến lược Marketing thương hiệu cho Công ty và lập kế hoạch hoạt động marketing, ngân sách theo từng giai đoạn cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty từng thời kỳ. Xây dựng và phát triển nội dung cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu, chiến dịch sản phẩm. Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng trên các Platform. Báo cáo định kỳ theo quy định hoặc khi có yêu cầu của Lãnh đạo Công ty/Tập đoàn. Xây dựng, triển khai & kiểm soát ngân sách của Phòng theo ngân sách được duyệt nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Việc làm Khối Marketing
Khối kinh doanh

Tham mưu cho lãnh đạo về các chiến lược kinh doanh. Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh & chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh số theo tháng, quý, năm. Giám sát và kiểm tra chất lượng công việc, sản phẩm của các bộ phận khác nhằm mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ cao. Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh, liên kết. Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo thường xuyên về tình hình chiến lược, những phương án thay thế và cách hợp tác với các khách hàng.

Việc làm Khối Kinh doanh